Term & Condition

เงื่อนไขการเช่ารถ

  1. รถตู้ที่ให้บริการ นั้นเป็น รถตู้แบบ VIP จำนวน 10 ที่นั่ง และแบบ Standard 13 ที่นั่ง ดังนั้นจึงจำกัดจำนวนผู้โดยสารได้ไม่เกิน 10 และ 13 ท่าน เท่านั้น สำหรับรถเก๋งนั้นนั่งได้ไม่เกิน 4 ท่าน (รวมคนขับด้วย)
  2. ห้ามผู้โดยสาร ดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ ภายในรถเพื่อสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่าน
  3. ห้ามผู้โดยสารนำของผิดกฏหมายให้โทษ และยาเสพติด ทุกชนิด ติดตัวและขึ้นรถโดยเด็ดขาด
  4. พนักงานขับรถสามารถมปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ หากพิจาณาแล้วว่าเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านไม่ปลอดภัย และมีความอันตราย
  5. พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมุ่งเน้นให้ได้รับความสะดวก สบาย และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญที่สุด
  6. การ เช่ารถ 1 วัน หมายถึง เช่าเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยประมาณไม่ใช่ 24 ชั่วโมง บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเช่ารถจะต้องใช้รถได้ถึง 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าให้ไปรับ 8.00 น. นั่นหมายถึงลูกค้าสามารถใช้รถจนถึงเวลา ประมาณ 20.00 น. (2 ทุ่ม) โดยประมาณ หรือไม่เกิน 21.00 น. (3 ทุ่ม)กรณีที่เลยเวลาที่กำหนด ทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้จ่ายค่า ล่วงเวลาให้คนขับรถ เป็นชั่วโมง ละ 150 บาท
  7. ให้เช่าพร้อมกับพนักงานขับรถ ไม่มีการให้บริการเช่ารถอย่างเดียว ราคาการ่เช่าแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ 1.ไม่รวมน้ำมัน 2.รวมน้ำมัน(เหมา)
  8. ไม่รวมน้ำมัน หมายถึง เจ้าของรถจะต้องเติมน้ำมันให้ลูกค้าเห็นว่าเต็มถัง เมื่อไปรับลูกค้าแล้ว ระหว่างการเดินทางถ้ามีการเติมน้ำมัน ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมัน ตลอดการเดินทาง รวมถึงค่าทางด่วน เมื่อใช้รถเสร็จแล้วก่อนส่งรถคืน ลูกค้าจะต้องเป็นคนเติมน้ำมันให้เต็มถังเหมือนเดิม
  9. รวมน้ำมัน (เหมา) หมายถึงการ ตกลงราคาโดยรวมน้ำมันและค่าเช่าให้เรียบร้อย และการตกลงจะต้องแน่นอนเนื่องจากพนักงานขับรถจะไม่ออกนอกเส้นทางที่ตกลงไว้