Chiangmai car rent

chiangmai-car-rent-12chiangmai-car-rent-10chiangmai-car-rent-7chiangmai-car9

chiangmai-car1chiangmai-car2chiangmai-car3chiangmai-car-rent-6

ในกรณีที่ต้องการจองรถล่วงหน้า กรุณาโทรแจ้ง คุณมงคล งานขยัน ตามเบอร์โทรศัพท์ 08-1881-1707 เพื่อสอบถามราคา และข้อมูล จากนั้นท่านสามารถโอนเงินค่ามัดจำมาที่

หลังจากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดเงินโอนและเวลาโอนของท่าน กลับไปยัง คุณมงคล งานขยัน เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องด้วยครับ

Price rate with include fuel

1. Chiangmai-Lumpang 1 Day (Round Trip) Price 3,000 Bath
2. Chiangmai-Pai 1 Day (Round Trip) Price 3,000 Bath
3. Chiangmai-Pai 2 Day(s) 1 Night Price 4,900 Bath
4. Chiangmai-Pai 3 Day(s) 2 Night Price 6,900 Bath
5. Chiangmai-Maehongson 2 Day(s) 1 Night Price 6,500 Bath
6. Chiangmai-Maehongson 3 Day(s) 2 Night Price 8,900 Bath
7. Chiangmai-Maehongson 4 Day(s) 3 Night Price 10,500 Bath
8. Chiangmai-Chiangrai 1 Day (Round Trip) Price 3,500 Bath
9. Chiangmai-Chiangrai 2 Day(s) 1 Night Price 6,500 Bath
10. Chiangmai-Doi-Angkrang 2 Day(s) 1 Night Price 5,500 Bath
11. Chiangmai-Phuchifa(Chiangrai) 2 Day(s) 1 Night Price 7,000 Bath
The promotion price can be changed suitable for more information please contact Mr.Ong (+66)08-1881-1707 (AIS) and (+66)08-5033-4405 (DTAC).

รับสมัครพนักงานขับรถ

รับสมัครพนักงานขับรถตู้

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • มีใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามีประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • รู้เส้นทางและภูมิประเทศในแหล่งท่องเทียว ใน เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง (สามารถขับรถได้ทั่วประเทศได้่)
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • มีใจรักบริการ/เป็นมิตร
  • มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เชียงใหม่ หรือสามารถมาพักอาศัยในเขตเชียงใหม่

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • และค่าประกันจำนวน 2,000 บาท

รายได้ประมาณ 300, 400 และ 500 บาท/วัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สนใจติดต่อ คุณมงคล ตามเบอร์โทรศัพท์ 08-1881-1707 (ระบบ AIS) และ 08-5033-4405 (ระบบ DTAC)
ทีมงานอ๋องทัวร์